Shinyu

87 tekstów – auto­rem jest Shi­nyu.

Jeśli zas­ta­nawiam się, czy nie jes­tem za­kocha­na, to czy nie jest już zbyt późno na gdybanie? 

myśl • 4 lipca 2016, 19:25

Zgu­biliśmy ten mo­ment, gdy do wyz­nań dołączyła par­ty­kuła "nie". Nag­le zro­biło nam się tak niep­rzy­jem­nie ra­zem i zu­pełnie nietęskno do siebie nawzajem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 czerwca 2016, 01:45

O wiele le­piej obejść się sma­kiem, niż być czyjąś nag­rodą pocieszenia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2016, 01:01

Po stok­roć żałuję mych grzechów niepopełnionych 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lutego 2016, 21:21

Wątpli­wość - mniej lub bar­dziej jed­no­rod­na ma­sa pow­stała z prag­nień i lęków 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2015, 18:44

Uszy­ta jes­tem ze skrawków różnych tęsknot. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2015, 22:15

Drżę,
od gra­nic li­nii pa­pilar­nych, aż po na­sady myśli 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2014, 19:42

Wy­bacze­nie by­wa je­dynie zgodą na cier­pienie w je­go niez­mienionej formie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 września 2013, 16:35

Ko­lej­ny raz uczę się obojętności na rzecz tych, których pragnę kochać 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lipca 2013, 19:42

Nie trud­no za­pom­nieć, sztuką pa­miętać bezboleśnie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 czerwca 2013, 01:13
Shinyu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 lipca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Jeśli zas­ta­nawiam się, czy [...]

29 lutego 2016, 22:15.Rodia sko­men­to­wał tek­st Po stok­roć żałuję mych [...]

29 lutego 2016, 21:34Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Po stok­roć żałuję mych [...]

12 grudnia 2015, 20:54krysta sko­men­to­wał tek­st Wątpliwość - mniej lub [...]

12 grudnia 2015, 18:44Shinyu do­dał no­wy tek­st Wątpliwość - mniej lub [...]

16 października 2015, 22:16Shinyu do­dał no­wy tek­st Uszyta jes­tem ze skrawków [...]